Poniżej znajduje się treść ankiety dla rodziców.

Kartę zgłoszenia można pobrać jako plik w formacie PDF.

PDF

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

 1. Nazwisko i imiona dziecka: .......................................................................................

 2. Data i miejsce urodzenia dziecka: ........................................Pesel............................

 3. Data i miejsce Chrztu Świętego: ................................................................................

 4. Nazwiska i imiona Rodziców: ....................................................................................

 5. Rodzina (pełna, niepełna, rozbita): ...........................................................................

 6. Praca rodziców (opiekunów):

a) zawód wykonywany Matki: ................................... 

nazwa zakładu pracy .............................................................................................

b) zawód wykonywany Ojca: .....................................

nazwa zakładu pracy ............................................................................................

7. Adres zamieszkania:( kod poczty + gmina) ..............................................................

..........................................................................................................................................

8. Przedszkole jest katolickie, więc zobowiązuję się do udziału w przedszkolnych

Mszach Świętych, spotkaniach i uroczystościach.

9. Zgadzam się na udostępnianie wizerunku mojego dziecka na potrzeby przedszkola

(np. strona internetowa, wytwory prac, promocja przedszkola.

10. Zgadzam się na udział mojego dziecka w obserwacji i zajęciach psychologicznych

wg potrzeb indywidualnych.

11. Informacja o zdrowiu dziecka ( uczulenia, dieta ) .

Uwaga! w przedszkolu honoruje się tylko dietę bezmleczną.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

12.Telefon szybkiego kontaktu i e-mail :

Matki dziecka …………...................................................................

Ojca dziecka ...................................................................................

Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z Placówki :

 


.....................................................
Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili odebrania go z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

podpis rodziców

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA /

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:

 • przestrzegania postanowień statutu przedszkola i regulaminu;

 • podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach

np. zmianie miejsca zamieszkania, nr telefonu ..itp.

 • regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie;

 • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego upoważnioną;

 • przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka; zgłaszanie nieobecności w czasie choroby

i informowania nauczycieli lub dyrekcję o chorobie zakaźnej.

 • uczestniczenia w zebraniach rodziców we wszystkich formach kontaktów, w szczególności w uroczystościach, Mszach Świętych, zebraniach przedszkolnych;

 • dbania o dobre imię placówki.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka „dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych). Dane mogą być udostępnione wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach religii, zajęciach indywidualnych oraz w zajęciach dodatkowych odbywających się w przedszkolu, a prowadzonych przez

osoby zatrudnione z zewnątrz na zasadzie umowy .

Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku mojego dziecka w ramach strony internetowej, wytworów prac i promocji przedszkola.

Wyrażam zgodę na wyjścia, wycieczki czy wyjazdy mojego dziecka poza teren przedszkola w ramach godzin przedszkolnych.

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie na str. 1 i 2 informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

................................... ……………………..

podpis matki podpis ojca

Zakopane, dn. ..........................

PDF