Regulamin

Regulamin można pobrać jako plik w formacie PDF.

PDF

1. Rok przedszkolny zaczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia. Przedszkole funkcjonuje 5 dni

w tygodniu, jest czynne w godzinach od 6.45 do 16.00 . Przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godz. 8.30 ,

a najwcześniej odbieramy o godz.13.30. Wszelkie spóźnienia (np. wizyty kontrolne, szczepienia)

zgłaszamy telefonicznie lub mailem. Nagminne spóźnianie się i nieprzestrzeganie porządku dnia

i regulaminu zagraża bezpieczeństwu dzieci i zakłóca pracę Przedszkola. Z takich sytuacji będą

wyciągane wnioski dokumentowane pisemnie wobec danego Rodzica w zeszycie kontaktów z Rodzicami.

2. Dzieci do Przedszkola przyjmuje siostra Dyrektor, w sposób określony dla Przedszkoli z terenu

naszego miasta. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci z terenu gminy i miasta Zakopanego (spoza

rejonu w porozumieniu z władzą gminy lub na innych warunkach). Pierwszeństwo w przyjęciu ma

rodzeństwo wychowanków oraz absolwentów . Karty zgłoszeń przyjmowane są od stycznia do zamknięcia

listy na dany rok przedszkolny, decyduje wg daty kolejność składania kart zgłoszeń.

3. W Przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw w pracy wg Statutu Przedszkola:

- w okresie wakacji letnich jeden miesiąc - SIERPIEŃ

- w okresie ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ( od Wigilii do Nowego Roku )

- w okresie WIELKANOCY ( od W. Czwartku do poniedziałku włącznie )

- DZIEŃ NAUCZYCIELA (14.10)

- DNI ustalone przez Dyrektora ( 6 dni do dyspozycji w ciągu roku przedszkolnego ) 4.

4. Przedszkole pobiera od Rodziców opłatę w wysokości stawki żywieniowej oraz w wysokości

stałej opłaty miesięcznej. W miesiącu lipcu Przedszkole pracuje, dlatego pobierana jest opłata

stała od dzieci, które pozostają na następny rok w przedszkolu, a nie są zapisane na dyżur wakacyjny.

Reguluje to podpisana przez Rodzica umowa z Przedszkolem. Z opłaty zwolnione są dzieci, które kończą

Przedszkole , a nie są wpisane na dyżur wakacyjny. Podania zwolnień z opłat częściowe lub całkowite

są rozpatrywane indywidualnie wg wytycznych Organu Prowadzącego.

5. Opłatę za Przedszkole wpłacamy do dnia 10-tego każdego miesiąca, a tylko w wyjątkowych,

usprawiedliwionych sytuacjach uzgadniamy z s. Dyrektor późniejszy termin opłaty za Przedszkole.

Wpłaty można dokonywać na konto.

6. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, Rodzicom przysługuje odliczenie stawki żywieniowej

proporcjonalnie do okresu nieobecności dziecka po zgłoszeniu tej nieobecności telefonicznie lub mailem.

W sytuacji niezgłoszenia nieobecności stawka nie będzie odliczana wg przepisów prawa.

7. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez Rodziców (opiekunów)

lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Przedszkole może odmówić

wydanie dziecka ,gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić

bezpieczeństwa dziecku (np. środki odurzające, upojenie alkoholowe).

8. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dzieci chorych. W razie stwierdzenia choroby dziecko zostanie

przekazane Rodzicom. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw, nawet na wyraźną

prośbę Rodzica . W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich ze względu na brak

profesjonalnej opieki medycznej, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

W przypadku choroby zakaźnej dziecka Rodzice są zobowiązani do powiadomienia,

a po niej przedłożyć zaświadczenie od lekarza o zdolności dziecka do uczęszczania do Przedszkola.

9. W Przedszkolu jest realizowana dieta bezmleczna w przypadku alergii na podstawie zaświadczenia

lekarskiego, inne sytuacje żywieniowe będą uzgadniane indywidualnie z s. Dyrektor.

10. Przedszkole prowadzi stałą współpracę z Rodzicami dzieci w formach ustalonych przez Organ

Prowadzący. Dokładnie określa ją Statut Przedszkola.

11. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty w duchu wartości

i zasad wiary katolickiej, a w szczególności:

a)  wspomaga indywidualny rozwój dziecka, dba o jego bezpieczeństwo

b)  sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości placówki,

c) pomaga rodzinie w wychowywaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w jej trosce

o zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,

d)  umożliwia wszelkie możliwe formy zajęć dodatkowych, korekcyjnych

oraz innych (po uzgodnieniu z Rodzicami)

e) realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z Rodzicami dziecka , a także z osobami

oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi wspierającymi działalność Przedszkola.

Zapoznałam(em) się z Regulaminem i akceptuję : data i podpis Rodziców

....................................................................................