Poniżej znajduje się treść karty zgłoszenia do przedszkola.

Kartę zgłoszenia można pobrać jako plik w formacie PDF.

PDF

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

do Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr MisjonarekŚwiętej Rodziny

im. bł. Bolesławy Lament w Zakopanem

INFORMACJE O DZIECKU

1.Imię i nazwisko dziecka ..................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ..............................................................................................

3. Adres zamieszkania (z kodem) ....................................................... tel. ......................

4.PESEL..........................................................................................................................

5. Do przedszkola na .........godz. dziennie i .............posiłki od dnia .....................20......r.

INFORMACJE O RODZINIE

  1. Dane dotyczące rodziców / opiekunów

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ............................................................................

Adres zamieszkania dziecka - gmina + kod pocztowy ............................................

....................................................................................................................................................

Liczba osób stanowiących rodzinę ...................... w tym ....... dzieci w wieku……………..…..

e-mail do kontaktu: …………………………………..........................................................................

komórka Matki . ............................................... komórka Ojca ………………………………............

Matka dziecka (opiekunka) pracuje w ................................................................................

(nazwa zakładu pracy)

Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w ............................................................................

(nazwa zakładu pracy)

Dane dotyczące rodzeństwa (proszę podać imiona, nazwiska i rok urodzenia):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Proszę uzasadnić czym kierują się Państwo, posyłając dziecko do Przedszkola

w którym wychowanie i nauczanie dziecka wpisane są wartości

chrześcijańskie ? .............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (stałe choroby, wady rozwojowe, uczulenia, alergie, dieta itp.):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.........................................................

(miejscowość, data)

..............................................................

(czytelny podpis matki)

......................................................

(czytelny podpis ojca)

PDF