Krótka historia  Przedszkola
na Krzeptówkach

Niepubliczne  Przedszkole  Zgromadzenia  Sióstr  Misjonarek  Świętej  Rodziny w  Zakopanem nieoficjalnie funkcjonowało od 1975r. Powstało na prośbę rodziców, którzy potrzebowali opieki dla swoich najmłodszych pociech. Na  początku do przedszkola uczęszczało ok. 10 dzieci, które zajmowały niewielkie pomieszczenia w domu zakonnym. Pieczę nad przedszkolem objęła s. Przełożona Lidia Jewsiewicka.  Rozpiętość wiekowa dzieci była od 2- 6lat. Już w 1985r. do przedszkola uczęszczało 28 dzieci. Wówczas przedszkolem kierowała s. Emmanuela Szefel. Ze względu na zwiększającą się  liczbę  dzieci, których w 1990 r. było już 43 stworzono dwie grupy wiekowe średniaki (2, 3-4latki) i  starszaki (5- 6latki). Starszą grupę prowadziła s. Emanuela Szefel , natomiast młodszą s. Eligia Chomicka.

  Oficjalnie przedszkole zostało otwarte 15 marca 1990r. w oparciu o zezwolenie Ministra  Edukacji Narodowej z dn. 08.12.1989r.

Do ewidencji  Placówek Niepublicznych Urzędu  Miasta Zakopane Przedszkole zostało  wpisane pod nr 10  dn. 19.02.1990r.

W następnych latach liczba dzieci dochodziła do 50, zaś warunki lokalowe były bardzo skromne i nie przystosowane do takiej liczby dzieci. Z tego powodu Organ Prowadzący Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny podjął decyzje o budowie nowego, dostosowanego do potrzeb i przepisów, budynku. Wg. planów miał on się mieścić na jednej ze ścian domu od strony podwórka.

Budowę nowego budynku przedszkola prowadzono w latach 2011-2012.  Od września
2012 r. utworzono już 3 grupy wiekowe. Zostało  objętych  opieką  wychowawczo- dydaktyczną 69 dzieci. W  następnym  roku  były  już 4  grupy  wiekowe, zaś od 2016r. jest 5 grup wiekowych. Przedszkole obejmuje opieka i wychowaniem dzieci w wieku 2,5-6 lat.

Wraz z budową nowego przedszkola powstał tez nowy plac zabaw usytuowany na skarpie na tyłach przedszkola.