REGULAMIN i STATUT

Comments are closed

1. Rok przedszkolny zaczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia. Przedszkole funkcjonuje 5 dni w tygodniu, jest czynne w godzinach od 6:45 do 16:30. Przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godz8.30, a najwcześniej odbieramy o godz. 13.30. Wszelkie spóźnienia (np. wizyty kontrolne, szczepienia) zgłaszamy telefonicznie lub mailem. Nagminne spóźnianie się i nieprzestrzeganie porządku dnia i regulaminu zagraża bezpieczeństwu dzieci i zakłóca pracę Przedszkola. Z takich często powtarzających się sytuacji będą wyciągane wnioski i dokumentowane owisamnie wobec danego Rodzica.

2. Dzieci do przedszkola przyjmuje siostra Dyrektor, w sposób określony dla Przedszkoli z terenu naszego miasta. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z terenu gminy i miasta Zakopanego (spoza rejonu w porozumieniu z władzą gminy lub na innych warunkach). Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo wychowanków oraz absolwentów. Karty zgłoszeń przyjmowane są od stycznia do zamknięcia listy na dany rok przedszkolny, decyduje wg daty kolejność składania kart zgłoszeń.

3. W przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw w pracy wg Statutu Przedszkola:

– w okresie wakacji letnich jeden miesiąc – SIERPIEŃ /czas urlopu personelu/

– w okresie ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA (od Wigilii do Nowego Roku)

– w okresie WIELKANOCY (od W.Czwartku do poniedziałku włącznie)

– DZIEŃ NAUCZYCIELA (14.10)

– dni ustalone przez Dyrektora ( 6 dni do dyspozycji w ciągu roku przedszkolnego).

4. Przedszkole pobiera od Rodziców opłatę w wysokości stawki żywieniowej oraz w wysokości stałej opłaty miesięcznej. W miesiącu lipcu Przedszkole pracuje, dlatego pobierana jest opłata stała od dzieci, które pozostają na następny rok w Przedszkolu, a nie są zapisane na dyżur wakacyjny. Reguluje to podpisana przez Rodzica umowa z Przedszkolem. Z opłaty zwolnione są dzieci, które kończą Przedszkole, a nie są wpisane na dyżur wakacyjny. Podania zwolnień z opłat częściowe lub całkowite są rozpatrywane indywidualnie wg wytycznych Organu Prowadzącego.

5. Opłatę za przedszkole wpłacamy do dnia 10-tego każdego miesiąca, a tylko w wyjątkowych, usprawiedliwionych sytuacjach uzgadniamy z s. Dyrektor późniejszy termin opłaty za przedszkole. Wpłaty można dokonywać na konto.

6. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, Rodzicom przysługuje odliczanie stawki żywieniowej proporcjonalnie do okresu nieobecności dziecka po zgłoszeniu tej nieobecności telefonicznie lub mailem. W sytuacji niezgłoszenia nieobecności stawka nie będzie odliczana wg przepisów prawa.

7. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez Rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Przedszkole może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecka (np. środki odurzające, upojenie alkoholowe).

8. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dzieci chorych. W razie stwierdzenia choroby dziecko zostanie przekazane Rodzicom. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw, nawet na wyraźną prośbę Rodzica. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich ze względu na brak profesjonalnej opieki medycznej, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W przypadku choroby zakaźnej dziecka Rodzice są zobowiązani do powiadomienia wychowawcy w grupie lub dyrektora Przedszkola.

9. W Przedszkolu jest realizowana dieta bezmleczna w przypadku alergii na podstawie zaświadczenia lekarskiego, inne sytuacje żywieniowe bedą uzgadniane indywidualnie z s. Dyrektor.

10. Przedszkole prowadzi stałą współpracę z Rodzicami dzieci w formach ustalonych przez Organ Prowadzący. Dokładnie określa ją Statut Przedszkola.

11.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty, w duchu wartości i zasad wiary katolickiej, a w szczególności:

a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka, dba o jego bezpieczeństwo;

b) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości placówki;

c) pomaga rodzinie w wychowywaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w jej trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka;

d) umożliwia wszelkie możliwe formy zajęć dodatkowych, korekcyjnych oraz innych (po uzgodnieniu z rodzicami)

e) realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z Rodzicami dziecka, a także z osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi wspierającymi działalność Przedszkola.

Statut Przedszkola Sióstr Misjonarek w Zakopanem:

STATUT PSM 2023