REGULAMIN

Comments are closed

1. Rok przedszkolny zaczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia. Przedszkole funkcjonuje 5 dni w tygodniu, jest czynne w godzinach od 6:45 do 16:00 W wyjątkowych sytuacjach można przyprowadzić do przedszkola dzieci od 6:30 a odbierać do godz. 16:15. Wyjątkowa sytuacja tj. nagły wypadek, choroba, sytuacja nie do przewidzenia przez rodzica.

2. Dzieci do przedszkola przyjmuje siostra dyrektor, w sposób określony dla przedszkoli z terenu naszego miasta. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z terenu gminy i miasta Zakopanego (spoza – w porozumieniu z władzą gminy lub na innych warunkach). Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z rodzin ubogich, samotnie wychowujących rodziców i rodzin wielodzietnych.

3. W przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw w pracy:

– w okresie wakacji letnich jeden miesiąc – SIERPIEŃ

– w okresie ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA (od Wigilii do Nowego Roku)

– w okresie WIELKANOCY (od W.Czwartku do środy po świętach)

– DZIEŃ NAUCZYCIELA (14.10)

– dni ustalone przez Dyrektora ( 6 dni do dyspozycji w ciągu roku przedszkolnego).

4. Przedszkole pobiera od rodziców opłatę w wysokości stawki żywieniowej oraz w wysokości stałej opłaty miesięcznej. Prowadzi w lipcu dyżur wakacyjny, dlatego za lipiec pobierana jest opłata stała od dzieci, które pozostają na następny rok w przedszkolu, a nie są zapisane na dyżur wakacyjny.

5. Opłatę za przedszkole reguluje się do dnia 10-tego każdego miesiąca, w wyjątkowych, usprawiedliwionych wypadkach do 15-go każdego miesiąca. Wpłaty można dokonywać na konto.

6. W czasie choroby dziecka będziemy odliczać stawkę żywieniową, ale tylko powyżej 3 dni nieobecności w przedszkolu. Stałą opłatę miesięczną płacimy bez względu na nieobecność dziecka w przedszkolu.

7. Niedopuszczalne jest blokowanie miejsca w przedszkolu. Nieobecność dziecka trwająca powyżej 7 dni nieusprawiedliwiona będzie uprawniała do wykreślenia z przedszkola lub będzie zobowiązywała do płacenia za przedszkole w 100%.

8. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka w stanie nietrzeźwym. W takiej sytuacji przedszkole nie wydaje dziecka takiej osobie.

9. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dzieci chorych. W razie stwierdzenia choroby dziecko zostanie przekazane rodzicom. Po dłuższej chorobie dziecka, rodzice zobowiązani są przedstawić wychowawcy zaświadczenie od lekarza prowadzącego, że dziecko jest zdrowe.

10. Przedszkole prowadzi stałą współpracę z rodzicami dzieci w formach ustalonych przez organ prowadzący. W przedszkolu może być powoływana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W przedszkolu mogą być prowadzone systematyczne spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji dotyczącej wychowania dzieci, pedagogizacji i formacji religijnej rodziców.

11.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty, w duchu wartości i zasad wiary katolickiej, a w szczególności:

a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

b) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości placówki,

c) pomaga rodzinie w wychowywaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w jej trosce o zdrowie, o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dziecka,

d) umożliwia wszelkie możliwe formy zajęć dodatkowych, korekcyjnych, leczniczych oraz innych (po uzgodnieniu z rodzicami)

e) realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka a także z osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi wspierającymi działalność przedszkola.