Umowę rodzica z przedszkolem można pobrać jako plik w formacie PDF.

PDF

 

 

………………………

pieczęć przedszkola

UMOWA o sprawowanie opieki

w PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM ZGROMADZENIA

SIÓSTR MISJONAREK ŚWIĘTEJ RODZINY

w roku szkolnym 2018/2019

Zawarta w dniu …..………………., pomiędzy Dyrektorem Przedszkola reprezentowanym przez ............................................................. w Zakopanem przy ul. Krzeptówki Potok 12 . tel. 515 031 580 e- mail: przedszkolemisjonarki@gmail.com ,

a (imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna) …..........................................................

adres zamieszkania. ………..........................................................................................................

legitymującego się dowodem osobistym seria numer................................................................... zwanego dalej „Rodzicem” lub „Opiekunem”.

Telefon kontaktu: Ojca ……………………………., Matki ……………………….

Adres e- mail: ……………………………………………

Przedszkole zobowiązuje się do sprawowania opieki w Przedszkolu nad dzieckiem: imię i nazwisko..…....................................................................................................................

data urodzenia ....................................................... miejsce urodzenia ....................................... PESEL ...................................................................

adres zamieszkania .........................................................................……………………………..

adres zameldowania (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania).....................................................

.......................................................................................................................................................

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie opieki, wychowania

i nauczania dziecka w placówce przedszkolnej.

2. Przedszkole zobowiązuje się realizować opiekę, wychowanie i nauczanie w czasie pobytu dziecka

w Przedszkolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla Przedszkoli Niepublicznych oraz Statutem Niepublicznego Przedszkola.

3. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zatwierdzony prze MEN oraz podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty w Krakowie .

§ 2 ORGANIZACJA

1. Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach od 6.45 do 16.00 również

w okresie ferii zimowych i 1 miesiąc w wakacje letnie - lipiec (z wyjątkiem przerw ustalonych przez Dyrekcję Przedszkola i wyszczególnionych w Regulaminie).

2. W okresie wakacji czy ferii zimowych Przedszkole pełni dyżur i zastrzega sobie prawo łączenia grup i zastępstw nauczycieli wg potrzeb. W tym czasie nie odbywają się zajęcia dodatkowe.

§ 3 OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLA

Przedszkole zobowiązuje się do:

1. Realizacji celów i zadań wynikających z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

2. Zatrudnienia kadry nauczycielskiej o kwalifikacjach odpowiednich do zajmowanych stanowisk

w Przedszkolu.

3. W ramach opłaty stałej placówka zapewnia dzieciom:

realizację programu dydaktyczno-wychowawczego, obejmującego obszary edukacji językowej, przyrodniczej, matematycznej, artystycznej, ruchowej, zdrowotnej, terapeutycznej - logopedycznej według podstawy programowej

uczestnictwo w zajęciach: język angielski, rytmika, gimnastyka, taniec góralski, religia

udział w wycieczkach, koncertach muzycznych, teatrzykach, imprezach okolicznościowych na terenie Przedszkola( wg ustaleń z rodzicami )

4. Wyżywienie w formie trzech posiłków dziennie: śniadanie, obiad (składający się z dwóch dań), podwieczorek - własna kuchnia.

5. Wyposażenie w artykuły sanitarne, zabawki, pomoce dydaktyczne w salach i na placu zabaw.

§ 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice zobowiązani są do:

1. Przyprowadzania zdrowego dziecka nie później niż do godziny 8.30.

2. Osobistego odbioru dziecka lub przez osoby pisemnie do tego upoważnione nie później niż do godziny 16.00.

3. Współdziałania z Przedszkolem w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym oraz

w rozwoju religijnym dziecka.

4. Regularnego wnoszenia opłat za przedszkole, o których mowa w § 5 umowy.

5. Podporządkowania się obowiązującym w Przedszkolu wytycznym : Plan Dnia, Regulamin i Statut Przedszkola, stosowania się do ogłoszonych przez Dyrektora komunikatów znajdujących się na tablicy informacyjnej, stronie internetowej.

6. Wyrażenia (lub nie) zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych

zawartych w karcie zgłoszenia dziecka dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych). Dane mogą być udostępnione wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Wyrażenia zgody na udział mojego dziecka w zajęciach religii, zajęciach indywidualnych oraz w zajęciach dodatkowych odbywających się w przedszkolu, a prowadzonych przez

osoby zatrudnione z zewnątrz na zasadzie umowy .

Wyrażenia zgody na udostępnianie wizerunku mojego dziecka w ramach strony internetowej, wytworów prac i promocji Przedszkola.

Wyrażenia zgody na wyjścia, wycieczki czy wyjazdy mojego dziecka poza teren Przedszkola w ramach godzin przedszkolnych.

§ 5 PŁATNOŚCI

Rodzice zobowiązują się do uiszczenia opłaty stałej w wysokości ………. .

i stawki żywieniowej dziennej w wysokości: ......................

Rodzice mogą skorzystać ze zniżki w opłatach za Przedszkole przedkładając do rozpatrzenia Dyrektorowi pisemne podanie i zaświadczenie o zarobkach.

W przypadku rodzeństwa drugiego zniżka 50zł., trzeciego dziecka 50 zł. ,

jeśli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie.

Opłacamy przedszkole za dany miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca w sekretariacie Przedszkola lub na konto bankowe Przedszkola: 17 882 10009 0000 0004 4020 0002

tytułem: podać imię i nazwisko dziecka, grupę i miesiąc wpłaty.

Rodzice opłacają Przedszkole od września do sierpnia. Jeśli dziecko 6 lub 7- letnie nie chodzi do Przedszkola w czasie wakacji i nie jest zapisane do Przedszkola na następny rok przedszkolny to opłata stała nie obowiązuje w lipcu. Pobierana jest opłata stała od dzieci pozostających na następny rok

w Przedszkolu, a nie są zapisane na dyżur wakacyjny.

Każda nieobecność dziecka w Przedszkolu to odliczenie stawki żywieniowej po zgłoszeniu tej nieobecności mailowo lub telefonicznie , a zawsze opłacamy pełną opłatę stałą.

Rodzice dzieci nowo przyjętych do Przedszkola wpłacają bezzwrotne wpisowe w chwili złożenia karty zgłoszeniowej dziecka w wysokości ……. zł. opłata jednorazowa, celem rezerwacji miejsca

w Przedszkolu z przeznaczeniem na rozwój placówki.

Rodzice dzieci pozostających w Przedszkolu na kolejny rok szkolny, Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola od podpisania umowy wpłacają w grupie bezzwrotnie wyprawkę do końca czerwca

w wysokości wyznaczonej przez wychowawcę. Opłata przeznaczona jest na materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne na dany rok przedszkolny.

Dodatkowe opłaty związane są z ubezpieczeniem dziecka, książki do grupy będą

omówione na zebraniu z Rodzicami.

§ 6 NIEOBECNOŚĆ DZIECKA

1. Zgłaszając nieobecność dziecka Rodzic winien określić przewidywany czas nieobecności dziecka. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dzieci chorych. W razie stwierdzenia choroby dziecko będzie przekazane Rodzicom. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, Rodzice są zobowiązani do powiadomienia wychowawcy i dyrektora.

§ 7 SKREŚLENIE Z LISTY

Przedszkole może rozwiązać umowę przed terminem (bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia) w przypadku gdy są nieprzestrzegane zapisy Statutu Przedszkola:

z powodu stwierdzonego braku predyspozycji zdrowotnych, (zatajenia przez Rodzica informacji

o stanie zdrowia dziecka, gdy dziecko jest ciężko chore), niezbędnych do prawidłowego rozwoju

w warunkach przedszkolnych, z uwagi na dobro samego wychowanka oraz innych dzieci w przedszkolu

nieuiszczania opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu w terminie

  1. nieusprawiedliwionej miesięcznej nieobecności dziecka w Przedszkolu

  2. naruszania przez Rodziców Regulaminu , Statutu Przedszkola.

§ 9 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 1 września do 31 sierpnia danego roku przedszkolnego (rok szkolny 2018/2019).

2. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rodzice oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem Przedszkola i zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…................................................ …................................................................. podpis Dyrektora Przedszkola podpis Rodziców/ Prawnych opiekunów